THIS IS A TEST INSTANCE ONLY! REPOSITORIES CAN BE DELETED AT ANY TIME!

Konstantin Kulikov преди 1 година
родител
ревизия
2e3a1f1a97
променени са 2 файла, в които са добавени 8 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      go.mod
  2. 7
    0
      main.go

+ 1
- 0
go.mod Целия файл

@@ -0,0 +1 @@
module "github.com/kaey/test"

+ 7
- 0
main.go Целия файл

@@ -0,0 +1,7 @@
package main

import "fmt"

func main() {
fmt.Println("sup")
}

Loading…
Отказ
Запис